Vyhledat

Proměny pro města
Jak proměnit park či veřejný prostor

 

Projektový záměr

V rámci přípravy projektu věnujte dostatek času a pozornosti zpracování projektového záměru. Jakým způsobem je zájmové území využíváno? Vyhovuje potřebám uživatelů? S jakými se potýkáte problémy? Čeho chcete projektem dosáhnout? Skrze zhodnocení stávající situace můžete snáze definovat reálný cíl projektu. Pro přípravu záměru využijte níže uvedené osnovy.

Současný stav a využití zájmového území

 • současný stav - funkčnost, přístupové cesty, stav vybavení a mobiliáře
 • využití – návštěvnost v průběhu roku, využití různými věkovými kategoriemi uživatelů, současné potřeby uživatelů, problémy v zájmovém území, překážky jeho širšího využití
 • údržba - jakým způsobem je zajišťována péče a údržba, jaké jsou roční výdaje na údržbu zájmového území, jaký je roční rozpočet na údržbu zeleně města, jakou intenzitu údržby je reálné zajistit v budoucnu

Širší vztahy

 • poloha zájmového území a vazby na okolí
 • zapojení do širšího kontextu města - dostupnost zájmového území, velikost spádové oblasti, vazby na osídlení, centrum města, občanskou vybavenost, dopravu, krajinu

Cíl projektu

 • projektový záměr - čeho chcete projektem dosáhnout
 • návrh budoucího využití parku - zaměření aktivit
 • specifikace využití pro jednotlivé uživatele
 • předpokládaná návštěvnost parku
 • stanovení priorit a možnost případné etapizace projektu

Analýza

 • vyhodnocení silných a slabých stránek projektu
 • specifikace rizik a příležitostí – zdroje rizik, čeho se vyvarovat a čemu předejít; pozitiva pro město a jeho obyvatele
 • dopad projektu na okolí zájmového území a jeho obyvatele

Specifikace místních charakteristických kvalit

 • významné solitéry, vegetační prvky, stavby, historické události, příběhy či jiné jevy vztahující se k zájmovému území, který by neměly být při řešení projektu opomenuty

Záměry města v blízkosti zájmového území

 • další záměry města plánované v oblasti přiléhající k území nebo s ním související

Prospěšnost projektu

 • popis výjimečnosti či důležitosti záměru – proč by měl být realizován

Udržitelnost projektu

 • způsob zabezpečení údržby, péče a rozvoje zájmového území po rekonstrukci
 • zajištění návštěvnosti parku (např. akce pro veřejnost, spolupráce se školami apod.)

verze pro tisk
 
 

dárci

KKFFKKCG

Podpořte nás